Lublin,

wtorek, 16 lutego 2016

Apel do władz miasta Lublina o uruchomienie Lubelskiej Kolei Miejskiej

Szanowna Pani Beata Krzyżanowska 
Rzecznik Prezydenta Miasta Lublina

Szanowna Pani, Zechcę przypomnieć że jak wynika z polskiego prawodawstwa, to władze miasta odpowiadają za transport szynowy wewnątrzmiejski, w granicach miasta, oraz za transport szynowy do gmin ościennych. Jest to w sposób jednoznaczny skodyfikowane w istniejącym polskim prawodawstwie. 

Przykładem działań mających na celu ożywenie miejskich torów kolejowych jest polityka władz miasta Warszawy, które powołały własnego przewoźnika Szybka Kolej Miejska, który w 100 % jest własnością władz miasta. 

Załączam apel do władz miasta Lublina. Przypominam, że to włądze miasta są odpowiedzialne za transport szynowy, a Lublin jest największym miastem Unii Europejskiej w którym miejski transport szynowy jest nieobecny. Zaproponowałem uruchomienie Lubelskiej Kolei Miejskiej. 

Przypomnę że trwają prace nad wprowadzeniem kolei aglomeracyjnej w Nowym Sączu, mieście po wielokroć mniejszym od Lublina. Proszę o nadesłanie odpowiedzi na apel, którąto odpowiedź opublikujemy. 

Wprowadzenie do apelu do władz miasta


Po rozmowie z rzecznikiem miasta Lublin piszę apel do władz Lublina i do władz województwa, o renesans transportu kolejowego na Lubelszczyźnie. Załączam też szereg propozycji dodatkowych linii- co może brzmi surrealnie w czasach likwidacji kolei na Lubelszczyźnie, ale wg mnie takie działania są konieczne.
Adam

Apel do władz miasta Lublin

Szanowni Państwo,
System transportowy, który jest mało rentowny ze względu na jego cechy, bez jakiejkolwiek poprawy może stawać się coraz i coraz bardziej- systemem deficytowym. Jako ekonomista ostrzegam i przestrzegam, że system transportu zbiorowego woj. lubelskiego, w szczególności- aglomeracji Lublina, posiada wiele wad, które- mogą zostać wyeliminowane i naprawione dzięki inwestycjom. Jeśli wady te nie zostaną wyeliminowane, w dłuższej perspektywie przewiduję że system transportu zbiorowego zmarginalizuje się, a pasażerowie- przesiądą się do samochodów osobowych.

Inwestycje
Zainwestowanie 100, 200 czy 500 mln PLN w skali województwa w system transportu zbiorowego to niewielka część wobec wielomiliardowych wydatków w system motoryzacji indywidualnej. Niemniej, politycy wielu opcji ideowych czy światopoglądowych- w ogóle nie dostrzegają że inwestując dziesiątki miliardów w siec drogową- jednocześnie tym samym likwidują wszelką alternatywę. Poprawiając warunki podróży na sieci drogowej- obniżają konkurencyjność i tak już ledwo działającego, od przemian roku 1989 zanikającego, transportu zbiorowego korzystającego z sieci transportu szynowego.

Historia
Lubin jest w tej chwili - wg naszych badań- największą aglomeracją Europy w całości opierającą się na tr. drogowym, i w ogóle pomijającą transport szynowy. Niemniej- nie zawsze tak było. Przemiany roku 1989 oznaczały także koniec Lubelskiej Szybkiej Kolei Miejskiej- sieci transportowej mającej wówczas powstać aglomeracji. To wówczas zelektryfikowano część sieci kolejowej wokół miasta- na przykład linię do Lublina -Zemborzyc , dwutorową, i zelektryfikowaną (dalsza jej część jest jednotorowa i nie ma trakcji elektrycznej), uruchomiono również pierwsze kursy, szeroko reklamowane w ówczesnej prasie.

Dziś- urzędnicy odpowiadający za transport publiczny w Urzędzie Marszałkowskim- wyśmiewają te - jak to określają- "gierkowskie", "propagandowe" inwestycje, naśmiewają się z pełnego patosu tonu prasy z okresu końcowego gospodarki centralnie planowanej. Twierdzą, że nie była to prawdziwa kolej miejska, że kursy aglomeracyjne w końcu lat 80-tych były zbyt rzadkie, choć częstotliwości miejscami osiągały cykl co 20 minut w szczycie na sieci szynowej aglomeracji Lublina.

Jednakże- ci politycy czy tez urzędnicy- nie proponują nic w zamian, poza narzekaniem i - ciągle rosnącym udziałem rynkowym motoryzacji indywidualnej. Lublin- zaczyna przypominac te miasta USA, które nie radzą sobie z transportem zbiorowym. W wielu miastach USA- przywrócenie lub budowa szynowego transportu zbiorowego jest postrzegana jako przeciwwaga - jedyna przeciwwaga- dla motoryzacji indywidualnej, z której konkurencyjny okazał się niemal tylko szybki, nie stojący w korkach -transport szynowy. W Lublinie- został on pominięty w największej skali w całej UE, jak wynika z naszych analiz.
Lata inwestycji tylko w sieć drogową

Przez lata inwestowano tylko w jeden typ infrastruktury transportu miejskiego - sieć drogową. Inwestycje w sieć transportu szynowego aglomeracji skończyły się z końcem poprzedniego systemu gospodarki centralnie planowanej.

Niniejsza propozycja zakłada- wielki projekt inwestycyjny mający zrównoważyć proporcje transportu- drogowego i szynowego w mieście Lublin. 
Projekt zakłada:
- budowę nowych, krótkich odcinków torowisk w kierunku obszarów ścisłej zabudowy miejskiej, mających na celu maksymalnie szybki wzrost stopnia użytkowania transportu szynowego w aglomeracji Lublina. Ideą jest, by- inwestując relatywnie najmniejsze środki, osiągnąć jak najlepsze rezultaty ekonomiczne z tej inwestycji.
Inną ideą jest by projekt był projektem otwartym na dalszą rozbudowę, tj. by powstały system miał szansę dalszej rozbudowy, przedłużania, i nie był "zamknięta", skończoną inwestycją.
Tytułem wstępu
W wielu regionach Polski Wschodniej w czasach rozwoju kolei decydowano się lokować stacje kolejowe w oddaleniu od siedzib ludzkich, przez co potoki podróżnych były relatywnie niewielkie w stosunku do sieci kolejowej. Taki system wymaga znacznie większych dotacji, jest dużo mniej rentowny i dużo mniej atrakcyjny dla pasażerów. Kolej we wschodniej Polsce funkcjonuje niejako na obrzeżu gospodarki, społeczeństwa i polityki. Infrastruktura, która w wielu regionach kraju przewozi ogromne ilości pasażerów, w tym regionie kraju- po porostu niszczeje, generuje straty.
Recepta
Ideą jest budowa krótkich odcinków linii kolejowych których zadaniem jest włączenie sieci kolejowej w obsługę największych generatorów podróży. Kolej powinna łączyć centra miast, i ta idea jest jak najbardziej możliwa do wdrożenia. Wymaga jednak zmiany poglądów przez polityków- przekonania się do idei kolei jaka istnieje w Europie Zachodniej, zaś w Polsce Wschodniej- nie pojawiła się praktycznie nigdy. Siec kolejowa bowiem w większości ominęła całkowicie centra miast.
Konieczna jest więc budowa odcinków do centrów miast. Zwykle istnieją zachowane (lub nie) bocznice kolejowe, pozostałości torowisk technicznych, które często są dogodnie rozlokowane na obszarze centrów większych miast woj. lubelskiego.  Dają się one wykorzystać- przynajmniej częściowo- w wielkim projekcie mającym na celu - przynajmniej niewielkie zrównoważenie szans transportu szynowego w konkurencji z - dofinansowywanym wielomiliardowymi dotacjami- transportem drogowym. 

Jak to zrobić?
Władze regionu i miasta powinny porzucić myśl, że wszelkie inwestycje są możliwe w oparciu o .....
(niedokończone)

--


Autor: 07:55 

-- 
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
+48604443623

Polityka transportowa władz miasta Lublina

Szanowny Panie Adamie,

Przekazuję informacje dotyczące transportu publicznego w Lublinie. Przypomiam, że transport kolejowy leży w kompetencjach Urzędu Marszałkowskiego i o plany proszę pytać o źródła. 

Miasto od wielu lat konsekwentnie inwestuje w rozwój komunikacji publicznej i transportu zbiorowego w postaci rozwoju sieci połączeń i zakupie nowoczesnych autobusów i trolejbusów. Priorytety wyznaczone dla miasta znajdują odzwierciedlenie w składanych przez miasto dokumentach aplikacyjnych dotyczących pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy finansowej UE. Jesteśmy jednym z trzech miast w Polsce, w którym stawiamy na trolejbusy. W ramach środków finansowych z poprzedniej perspektywy unijnej wydaliśmy na poprawę transportu publicznego blisko pół miliarda złotych, z czego większość stanowiły środki na nowoczesny, ekologiczny tabor w tym 100 nowych autobusów i 70 nowych trolejbusw.

Stanowisko w sprawie komunikacji szynowej się nie zmieniło. Ewentualna rozbudowa komunikacji szynowej w Lublinie zdaniem władz miasta byłaby mało efektywna m. in. z powodu nieodpowiednio rozbudowanej infrastruktury kolejowej. Ważne dla miasta jest utworzenie zintegrowanego dworca metropolitalnego w rejonie istniejącego dworca PKP, który połączy komunikację w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym łączącym kilkanaście gmin, zintegruje w jednym miejscu komunikację kolejową, regionalną i miejską. Przypomnę, że Miasto Lublin może odpowiadać jedynie za rozwiązania w granicach administracyjnych Lublina.

Stale monitorujemy w jaki sposób rozwój i inwestycje w transportu publiczny wpływają na ruch pasażerski. Od 2010 roku obserwujemy coroczny, sukcesywny wzrost zarówno liczby
pasażerów jak i sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz tendencję przejścia z biletów jednoprzejazdowych i czasowych na rzecz biletów okresowych. Dane liczbowe Zarządu Transportu Miejskiego dotyczące przewiezionych pasażerów w latach 2010-2014 w sposób jednoznaczny pokazują, że corocznie notujemy wzrost zainteresowania komunikacją przez pasażerów. W 2010 roku było to 86 mln osób, a w 2014 roku już 212 mln pasażerów. Zainteresowanie to potwierdza także wartość sprzedanych biletów. W 2010 roku było to 71 mln a w 2014 już 80 mln. Wzrost ilości stałych pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej świadczy o tym, że mieszkańcy dostrzegają pozytywne zmiany jakie następują w obszarze transportu zbiorowego i chętniej z niego korzystają, widząc w nim atrakcyjną, alternatywną formę przemieszczania się po mieście.

Działania w obszarze transportu zbiorowego, poza inwestycjami w nowoczesny i ekologiczny tabor oraz infrastrukturę przystankową, zmierzają również do wprowadzenia priorytetów dla komunikacji zbiorowej. Dla mieszkańców Lublina najważniejsze będą projekty zgłoszone do realizacji w ramach współfinansowania z funduszy europejskich w latach 2014-2020, przewidujące stworzenie sieci buspasów, czyli wydzielonych w jezdni pasów ruchu przeznaczonych dla komunikacji publicznej. To właśnie idea skrócenia czasu przejazdu, a tym samym zwiększenia atrakcyjności komunikacji miejskiej najbardziej wpłynie na wybór tego środka transportu. Planowane jest wyznaczenie buspasów umożliwiających dojazd do centrum miasta z odległych dzielnic w krótkim czasie.Istotne jest, że buspasy będą wyznaczone na całej długości trasy, co umożliwi uniknięcie dodatkowych utrudnień, jak np. konieczność oczekiwania w korku na wjazd na buspas.

Ponadto priorytety dla komunikacji miejskiej zapewni wdrożony System Zarządzania Ruchem. W ramach tej inwestycji autobusy zostały wyposażone w specjalne urządzenia, które będą przekazywać do systemu informacje o tym, że pojazd zbliża się do sygnalizacji świetlnej, jego numer linii oraz odchylenie względem rozkładu. Jeśli się okaże, że autobus ma opóźnienie - dostanie sygnał zielony na najbliższych skrzyżowaniach. System Zarządzania Ruchem, pozwoli na upłynnienie ruchu w skali miasta, a tym samym spowoduje ograniczenie emisji spalin.
Ponadto w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych będą składane wnioski na pozyskanie środków celem stworzenia nowych pętli komunikacji miejskiej wraz z parkingami typu Park&Ride.

Dodatkowo zakładana jest budowa węzłów przesiadkowych z komunikacji zamiejskiej na miejską oraz punktów przesiadkowych pomiędzy liniami komunikacji miejskiej. Nowe miejsca przesiadkowe zostały by wyposażone również w nową infrastrukturę przystankową, perony itp. Ponadto, w ramach przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej zakładana jest budowa systemu karty metropolitalnej integrującego komunikację miejską i zamiejską. Zakładane jest zatem rozszerzenie funkcjonalności obecnego systemu. Pierwszą możliwością jest dalszy rozwój systemu na bazie obecnej karty miejskiej - KBE, drugą zaś stworzenie systemu opartego na całkiem innych rozwiązaniach np. z wykorzystaniem elektronicznej portmonetki.

Z poważaniem,
Beata Krzyżanowska
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Lublin